1. AUTON KÄYTTÖVuokraaja on velvollinen huolehtimaan autosta yhtä hyvin kuin huolellinen henkilö
omastaan sekä noudattamaan ajaessaan erityistä huolellisuutta ja
varovaisuutta. Vuokraaja sitoutuu käyttämään autoa vain sille
tarkoitetulla tavanomaisella tavalla. Vuokraaja
sitoutuu itse kuljettamaan autoa. Hän saa luovuttaa auton toiselle tai
toisen kuljetettavaksi vain jos vuokrasopimukseen on erikseen merkitty
lupa siihen. Vuokraajalla (kuljettajalla) tulee olla voimassa oleva
ajokortti ja vähintään yhden vuoden ajokokemus. Lisäksi hänen tulee
täyttää vuokraamon edellyttämät ikävaatimukset. Vuokraaja on velvollinen
antamaan tiedon tämän sopimuksen sisällöstä sille henkilölle, jolle hän
tämän sopimuksen puitteissa vuokrakohteen luovuttaa. Auton
käyttäminen lainvastaisiin tarkoituksiin, hinaukseen, kilpailuihin tai
niiden harjoituksiin, ajo-opetukseen sekä jäällä ajamiseen virallisesti
merkittyjen jääteiden ulkopuolella on kielletty. Auton
jäädessä hetkeksikin pysäköidyksi, se on ehdottomasti lukittava. Vuokraamon
luovuttaessa auton vuokraajalle kummankin osapuolen on syytä tarkastaa
auton ulkoinen kunto mahdollisten vaurioiden syntyajankohtaa koskevien
kiistojen ehkäisemiseksi.

2. VASTUU AUTOSTA JA SEN
VARUSTEISTA VUOKRA-AIKANA


2.1 Vuokraajan perusomavastuu


Vuokraaja on sopimukseen merkityn omavastuun ylärajaan saakka velvollinen:

Korvaamaan autolle ja sen varusteille vuokra-aikana sattuneet vahingot Korvaamaan
autosta vuokra-aikana kadonneet osat ja lisävarusteet Suorittamaan
vahingon aiheuttamalta seisonta-ajalta sopimuksen mukaisen
vuorokausimaksun, kuitenkin enintään 30 vuorokaudelta. Seisonta-aika
alkaa kulua vahinkopäivästä.

2.2 Vuokraajan omavastuun pienennys / poistaminen


Vuokraaja voi pienentää tai poistaa vastuunsa erillisellä omavastuun pienennys/

poistomaksulla. Omavastuun pienennys/poistomaksu ei kuitenkaan kata seuraavista
tai niihin rinnastettavista syistä aiheutuneita vahinkoja:

– ylikuormaus

– tupakanpolton tai viiltojen aiheuttamat verhoiluvahingot

– ajaminen tyhjillä renkailla

– lumivahingot, jos niistä on varoitettu merkillä (lumen pudotus katolta)

– ajaminen auton ulkomitat huomioiden liian ahtaissa tiloissa

– ajaminen teiden ulkopuolella tai alueilla joita ei ole tarkoitettu autolla
ajoon


2.3 Vuokraajan vastuu kaikesta vahingosta
Jos autolle tai vuokraamolle aiheutuneet vahingot ovat seurausta vuokraajantahallisuudesta, törkeästä tuottamuksesta, auton käyttämisestä alkoholin tai


muun huumaavan aineen vaikutuksen alaisena, rikolliseen tarkoitukseen taikka
siitä, että vuokraaja on muutoin olennaisesti rikkonut tämän sopimuksen

ehtoja, vuokraaja on velvollinen korvaamaan vuokraamolle vahingon
kokonaisuudessaan.


2.4 Vuokraajan vapautuminen korvausvastuusta

Vuokraaja vapautuu korvausvastuusta jos vuokraamo saa täyden korvauksen vahingosta
vastapuolen liikennevakuutuksen perusteella tai vahingon aiheuttajalta.

2.5 Muut maksuvelvollisuudet


Vuokraaja on velvollinen maksamaan kaikkine kustannuksineen vuokra-aikana


auton käyttämisestä aiheutuvat pysäköinti- ja pysäköintivirhemaksut sekä ylikuormamaksut
sekä ylinopeus ja muuta viranomaissanktiot.


3. VUOKRAN MAKSU JA
VARAUSMAKSU


Vuokraamo voi vuokrauksen alkaessa vaatia voimassa olevan hinnaston mukaisen,
kohtuullisen talletuksen tai ennakoitua vuokraa vastaavan määrän taikka
avoimen luottokorttileimauksen, jonka perusteella vuokraamolla on oikeus
laskuttaa kaikki tähän sopimukseen perustuvat riidattomat maksut
noudattaen kuitenkin ko. luottokorttiyhtiön sääntöjä.
Varaus tulee voimaan, kun varausmaksu 25% lasketusta kokonaisvuokrasummasta on
maksettu. Vuokraaja maksaa tässä vuokrasopimuksessa ilmoitetun ja siinä mainituin perustein lasketun vuokran kokonaisuudessaan vähintään kolme viikkoa ennen
vuokrauksen alkamista. Vuokran muusta maksutavasta voidaan sopia vuokrauksen alkaessa tekemällä siitä merkintä vuokrasopimukseen. Jos vuokraajaksi ilmoitettu henkilö tai
yhteisö ei suorita vuokraa, sopimuksen allekirjoittanut henkilö on vastuussa vuokran maksamisesta. Auton palautuksen yhteydessä suoritetaan loppusumma, joka koostuu muunmuassa ylimääräisistä ajokilometreistä, siivous- ja myöhästymismaksuista.

4. PERUUTUSEHDOT


Peruutus on aina tehtävä kirjallisesti vuokraamolle. Peruutus katsotaan tapahtuneeksi sillä hetkellä, jolloin tieto peruutuksesta on tullut vuokraamolle. Mikäli asiakas osoittaa, että peruutus on tehty ja lähetetty oikeaan osoitteeseen oikeana ajankohtana, hyväksytäänperuutus vaikka se myöhästyisi tai ei tulisi lainkaan perille. Varauksen peruuttamisesta pidätetään 60 euroa peruutettua varausta kohden. Mikäli varauksen peruutus tapahtuu myöhemmin kuin 21 vrk ennen vuokra-ajan alkua veloitetaan koko vuokra. Siinä tapauksessa, että vuokraamo saa vuokratuksi ajoneuvon toiselle asiakkaalle, palautetaan vuokra siltä osin kuin uudelta asiakkaalta saadaan vuokraa. Suoritettua ennakkomaksua ei kuitenkaan palauteta.

Sen estämättä mitä edellä on määrätty,
vuokraajalla on oikeus saada lukuunottamatta ennakkomaksua ja toimitusmaksua,
vuokraamolle maksamansa summa takaisin, mikäli peruutus johtuu syystä, että
asiakas itse tai hänen kanssaan yhteistaloudessa asuva henkilö ennen
vuokra-ajan alkamista äkillisesti sairastuu, joutuu vakavaan onnettomuuteen tai
kuolee. Edellä tarkoitettu tapahtuma on osoitettava luotettavalla tavalla
(lääkärintodistus tms).Peruutuksesta on ilmoitettava viipymättä. Vuokraajalla
on tällöin oikeus saada maksamansa vuokra takaisin vähennettynä ennakkomaksulla
ja toimitusmaksulla 40 euroa.Mikäli edellämainituista syistä johtuva
peruutus tapahtuu vuokra-aikana, ei vuokraa makseta takaisin. Mikäli
kysymyksessä on ylivoimainen este (force majeure) vuokraamo voi irtisanoa
sopimuksen, jolloin asiakkaalle on viipymättä ilmoitettava peruutuksesta.
Vuokraajalla on tällöin oikeus saada maksamansa vuokra takaisin. Force majeure
esteen takia irtisanotusta varauksesta vuokraajalle mahdollisesti syntyneitä
kuluja ei korvata.5. VUOKRAAMON VELVOLLISUUS


Vuokraamon on luovutettava auto vuokraajalle käyttökuntoisena ja lain mukaisena

sovittuna aikana ja sovitussa paikassa. Lisäksi vuokraamo on velvollinen
antamaan vuokraajalle riittävän opastuksen ja ohjeet auton käytöstä. Ellei
vuokraaja saa autoa käyttöönsä sovitun mukaisesti, hän voi vaatia virhettä
vastaavan vuokranalennuksen tai purkaa sopimuksen. Viivästyksestä aiheutuneesta
vahingosta vuokraaja voi vaatia vahingonkorvausta.

6. MATKAMITTARIAjettu matka mitataan kuhunkin ajoneuvoon kuuluvalla matkamittarilla. Jos
vuokraaja on vahingoittanut matkamittaria tai sen sinetöintiä, hän on
velvollinen maksamaan autoa palautettaessa vuokraamon arvioiman ajomatkan
mukaisen vuokran, ellei jompikumpi osapuoli saata todennäköiseksi, että
autolla on ajettu pidempi / lyhyempi matka. Vuokraaja
on velvollinen ilmoittamaan viipymättä vuokraamolle matkamittarin
mahdollisesta epäkunnosta.

7. POLTTOAINE JA AUTON
HOITO


Vuokraaja maksaa tarvitsemansa polttoaineen. Vuokraamon on ilmoitettava,

minkälaista polttoainetta tulee käyttää. Vuokraaja vastaa vääränlaatuisen
polttoaineen käyttämisestä aiheutuneista vahingoista. Vuokraaja on
vuokra-aikana velvollinen huolehtimaan auton normaaleista tarkistuksista, kuten
esimerkiksi moottoriöljyn määrästä, jäähdyttimen ja akun nesteistä, renkaiden
ilmanpaineista yms.

8. VUOKRAAJAN TOIMENPITEET
VIRHE-, VAHINKO- JA VARKAUSTAPAUKSISSAVuokraajan on välittömästi ilmoitettava vuokraamolle autossa ilmenneestä virheestä
tai autoa kohdanneesta vahingosta tai varkaudesta. Varkaudesta on tehtävä
viipymättä ilmoitus poliisille. Vuokraamon on tämän jälkeen ilmoitettava
vuokraajalle, mihin toimenpiteisiin tapahtuneen johdosta on ryhdyttävä. Vuokraaja saa kuitenkin vuokraamolle ilmoittamatta korjauttaa autoa vuokraamon kustannuksella enintään 100 euron arvosta, jos se matkan jatkumisen kannalta on välttämätöntä. Tällöin vuokraajan on hankittava auton korjanneelta liikkeeltä todistus tehdystä korjauksesta sekä
yksilöity tosite suoritetusta maksusta. Liikennevahingon sattuessa vuokraaja on aina velvollinen tekemään viipymättä vahinkoilmoituksen vuokraamolle. Ilmoitus tehdään autossa mukana olevalla vahinkoilmoituslomakkeella. Syyllisyyden ollessa epäselvä vuokraajan on ilmoitettava asiasta poliisille. Ilmoitus poliisille on tehtävä aina, kun
kyseessä on henkilövahinko. Myös hirvieläinvahingosta vuokraajan on aina tehtävä ilmoitus poliisille sekä toimitettava vuokraamolle poliisin antama todistus tehdystä ilmoituksesta. Jos vuokraaja laiminlyö edellämainittujen ilmoitusten tekemisen hän vastaa
vuokraamolle siitä syntyneestä vahingosta

9. VUOKRAAMON VASTUU AUTON VIRHEESTÄ


Jos autossa vuokra-aikana ilmenee tekninen vika tai muu virhe, vuokraaja voi vaatia virheen oikaisua tai virhettä vastaavaa vuokranalennusta. Jos auton kunnosta johtuva virhe on
olennainen vuokraaja voi vaatia sopimuksen purkua. Sopimusta ei kuitenkaan voida purkaa jos vuokraamo kohtuullisessa ajassa toimittaa tilalle korvaavan ajoneuvon. Viasta tai virheestä aiheutuneesta vahingosta vuokraaja voi vaatia vahingonkorvausta.10. AUTON PALAUTTAMINEN SOPIMUKSEN MUKAISEN VUOKRA-AJAN PÄÄTTYESSÄ


Auto on palautettava sovittuun paikkaan sovitun vuokra-ajan päättyessä.
Palautusajan tai -paikan muuttumisesta on riittävän ajoissa sovittava
vuokraamon kanssa. Sopimuksen mukainen vuokra-aika päättyy, kun auto on
palautettu vuokraamoon tai kun vuokraamo on saanut vuokraajan ilmoituksen
auton palauttamisesta vuokraamon hyväksymään paikkaan. Jos
autoa ei ole palautettu vuokra-ajan päättyessä eikä vuokra-ajan
pidentämisestä ole sovittu vuokraamon kanssa, asia ilmoitetaan
poliisille. Jos vuokraaja laiminlyö kohdassa a) ilmoitetut velvoitteet, vuokraamolla on
oikeus periä kohtuullinen korvaus laiminlyönnin vuokraamolle
aiheuttamista taloudellisista menetyksistä.

11. AUTON PALAUTTAMINEN
ENNEN SOVITUN VUOKRA-AJAN PÄÄTTYMISTÄ


Jos vuokraaja palauttaa auton ennen sovitun vuokra-ajan päättymistä, vuokra määräytyy alkuperäisen sopimuksen mukaisesti.
12. SOPIMUKSEN PURKAUTUMINEN

Vuokraamolla on oikeus vuokra-ajan kuluessa purkaa tämä sopimus, jos käy ilmi, että vuokraaja rikkoo olennaisesti tätä sopimusta tai että vuokraaja ei vuokraamon arvion mukaan kykene käsittelemään autoa asianmukaisesti. Jos auton käyttö estyy tapahtuneen
vahingon tai varkauden takia, sopimus purkautuu vuokraamon saatua ilmoituksen
tapahtuneesta vahingosta tai varkaudesta. Vuokraamon purkaessa vuokrasopimuksen
vuokraaja on velvollinen palauttamaan auton viivytyksettä vuokraamolle.13. AUTON VIEMINEN SUOMEN RAJOJEN ULKOPUOLELLE


Auton vieminen Suomen valtakunnan rajojen ulkopuolelle on kielletty ilman vuokraamon kirjallista lupaa. Vuokraamo päättää mahdollisesta luvan myöntämisestä tapauskohtaisesti harkintansa mukaan.

14. SOPIMUSTA KOSKEVAT RIIDAT

Erimielisyydet pyritään ratkaisemaan ensisijaisesti neuvotteluilla. Jos erimielisyydet saatetaan tuomioistuimen ratkaistavaksi tulee kanne nostaa vuokraamon kotipaikan käräjäoikeudessa.